Studentenes tiltakspakke 2022

Delprosjekter i Studentenes tiltakspakke 2022

Psykisk helse

Delprosjektet "psykisk helse" utgjør kjernen i Studentenes tiltakspakke 2022. Årets tildeling har et klart formål, nemlig å styrke studentenes mentale helse gjennom aktiviteter. Delprosjektet skal spesifikt styrke SiO sitt eksisterende psykiske helsetilbud. Alle andre aktiviteter i Studentenes tiltakspakke 2022 skal være med å støtte opp under målet om å styrke studentenes  "psykiske immunforsvar".

Studentfrivilligheten

Delprosjektet "Studentfrivilligheten" skal bidra til en oppblomstring av studentfrivilligheten, for å skape et mer aktivt studentmiljø i studenthovedstaden Oslo. Foreninger og andre frivillige studentorganisasjoner har i 2022 mulighet til å søke om aktivitetsmidler gjennom studentfrivillighetens støtteordning. 

Aktivitetsgruppen

Studenter skal planlegge og gjennomføre sosiale lavterskelarrangementer for medstudenter, uavhengig av tilknytning til lærested og forening. Formålet er å styrke det sosiale miljøet. Det skal tilrettelegges for at studenter kan møte opp alene, bli en del av en større gruppe, og slik bli kjent med andre studenter. 

Semester med nye venner

Alle studenter kan melde seg på i påmeldingsskjema, og bli plassert i grupper med studenter med felles interesser. Gruppene deles inn etter faktorer som språk, interesser og hobbyer. Formålet med delprosjektet er å gi studenter mulighet til å både bygge og utvide sine nettverk. Delprosjektet skal aktivt synliggjøre hvilke muligheter vennegruppene kan benytte seg av for å møtes.


Studentenes SiO

Delprosjektet skal samarbeide med SiOs tjenesteområder for å integrere studentene i deres drift og utvikling av tjenestetilbud. Delprosjektet står helt sentralt i å kunne oppfylle føringen i tildelingsbrevet fra Stortinget. Samskipnadene skal samarbeide med studentene for å vurdere hvilke tiltak som best kan bidra til sosiale aktiviteter og styrking av det psykiske immunforsvaret for studentene. 

Oslo som studentby

Delprosjektet skal jobbe med Oslo som sosial studentby og tilgjengeliggjøre kulturtilbudene som finnes i byen vår. Gjennom samarbeid med ulike aktører i Oslo er målet å gjennomføre attraktive studentaktiviteter, og skape samarbeid til nytte for studentene. Dette kan eksempelvis være rabatterte billetter til kulturarrangementer, eller egne studentarrangementer med gratis inngang.

Studentenes tiltakspakke 2022

SiO mottok 01.02.2022 "Supplerende tilskuddsbrev til studentsamskipnadene til forebyggende tiltak rettet mot den psykiske helsen til studentene." Her tildeles SiO 15,45 millioner kroner for "å bidra til psykososial oppfølging og god psykisk helse blant studentene ved fagskoler, høyskoler og universiteter". Studentsamskipnadene i Norge ble til sammen tildelt 60 millioner kroner. 

Gjennom "Studentenes tiltakspakke 2022" vil studentene i Oslo og omegn få tilgang til et mer levende studentmiljø og flere sosiale arenaer, i tillegg til et styrket psykisk helsetilbud. Ett av målene er å tilgjengeliggjøre Oslo som studentby, og sørge for at de sosiale tilbudene treffer alle. Studenter skal ha mange muligheter til å møte andre studenter! 

Tildeling fra Stortinget i 2022 skiller seg fra tildelingen i 2021. Den er kommet med nye føringer og en ny bestilling i tildelingsbrevet. I tillegg er 2022 er studentfrivillighetens år, og i år er søknadsskjema åpent for foreninger og andre frivillige studentorganisasjoner. Derfor har vi et helt eget delprosjekt som skal jobbe dedikert med å tilgjengeliggjøre støtteordningen for studentfrivilligheten. Vil du lese mer? Se tildelingsbrevet.

I 2022 er det fremdeles ett behov for å legge til rette for sosiale møteplasser blant studentene. Pandemitiltakene trappes ned, men uavhengig av den videre utviklingen øker digitaliseringen av høyere utdanning og derav også behovet for nye former for å berike studentlivet.  

Studentenes tiltakspakke 2021

I 2021 mottok SiO til sammen 33,3 millioner kroner for å styrke studentenes situasjon under både pandemien og "gjenåpningen" av samfunnet. Pengene ble fordelt mellom å forsterke det psykiske helsetilbudet til studentene, lønn til studenter, og til aktivitetsmidler for sosiale lavterskeltilbud for studentene både i SiO-regi og i studentenes egen regi. Dette på bakgrunn av føringer, øremerkede midler og kriterier i tildelingsbrevet fra Stortinget. Disponeringen av pengene ble organisert i et eget prosjekt ledet av studenter som ble ansatt i SiO i 2021, i likhet med årets prosjekt. Prosjektgruppen og SiO tar med seg verdifulle erfaringer inn i 2022, for å legge til rette for et sosialt og godt studieår for studentene. 

Organisering av Studentenes tiltakspakke 2022 i SiO

Hva

  • Sosiale tilbud som øker studenttrivselen
  • Styrking av studentenes psykiske immunforsvar

Disse målene er basert på grunnelementene i tildelingsbrevet fra Stortinget. 

Hvem 

Studentenes tiltakspakke 2022 er av studenter, for studenter. De aller fleste som jobber i prosjektet er fulltidsstudenter, og alle brenner for at Oslo skal være en god studentby for deg. For å sikre at tildelingen fra Stortinget benyttes på tiltak som studentene selv ser behov for er vi organisert og forankret med studenter i alle ledd. 

Det er studenter i prosjektgruppen, styringsgruppen, referansegruppen og i SiOs tjenesteområder. Sammen med SiO ønsker Studentenes tiltakspakke 2022 at studentinvolveringen skal stå sterkt for å sikre den aller viktigste stemmen - studenten.