Info til søkere i studentfrivilligheten

Siden Studentenes Tiltakspakke 2022 utløper ved slutten av året er muligheten for å søke midler til studentfrivilligheten nå stengt. Vi vil ikke behandle flere søknader heretter, men vi vil gjerne takke for alle gode søknader fra studentfrivilligheten!

Kriterier for å kunne søke på prosjektmidler

 • Midler tildeles kun tiltak i regi av studentforeninger, og annet frivillig arbeid som gjøres av og for studenter
 • Midlene skal gå "til forebyggende arbeid og lavterskeltilbud", i henhold til føringene i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet
 • Prosjektperioden må være minst 3 uker frem i tid
 • Midlene skal gå til tiltak utenom ordinær drift, og være for studenter i regi av studentfrivilligheten i Oslo og omegn
 • Tiltakene må være én av følgende:
 1. Sosiale aktiviteter og/eller tiltak for å styrke miljøet i foreningen/organisasjonen
 2. Sosiale aktiviteter og/eller tiltak for å tiltrekke nye medlemmer
 3. Investeringer som tilrettelegger for mer aktivitet i foreningen/organisasjonen
 • Arrangementene må enten være:
 1. Åpen for alle i foreningen/organisasjonen
 2. Åpen for alle både medlemmer og ikke medlemmer

Det må rapporteres på bruken av midlene innen fire uker etter avsluttet tiltak. Alle kostnader må dokumenteres med kvittering/faktura. Ubrukte og udokumenterte midler må tilbakeføres.

Det bevilges ikke midler til:

 • Alkohol og andre rusmidler
 • Tur til utlandet eller hotellopphold
 • Arrangementer som allerede er gjennomført, eller innkjøp og investeringer som allerede er gjort. Gjennomføringen av tiltaket må ligge frem i tid
 • Tiltak som har privat gevinst eller overskudd som formål
 • Ordinær drift og løpende utgifter
 • Lønn
 • Tiltak som vurderes som er i strid med norsk lov eller retningslinjer på lærestedene
 • Tiltak som er diskriminerende på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller seksuell orientering
Godt å vite

 • Det skal rapporteres på alle tildelinger. 
 • Søk om støtte så fort som mulig til din forening!
 • Behandlingstid for søknader er 14 dager.
 • Målet med støtteordningen er å bidra til en oppblomstring av studentfrivilligheten, gjennom flere foreninger, flere aktive medlemmer, flere arrangementer og flere studenter på campus. 
 • Fra Studentenes tiltakspakke 2021 lærte man at foreningene er viktige i studenttilværelsen, at enkle arrangementer fungerer godt og at investeringer i foreninger har langvarig verdi.

Ta kontakt på studentfrivilligheten@sio.no ved spørsmål